Hệ thống được đặt trên Server Việt Nam, ổ cứng SSD thật tốc